• SKE 16 -12 Gatsu no Kangaroo

  10 Décembre 2014

  12 Gatsu no Kangaroo

  12 Gatsu no Kangaroo (vidéo)

  Kesenai Honoo

  DADA Machine Gun (vidéo)

  Seishun Curry Rice

  Ai no Rule